O mnie

Od 2010 roku jestem członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Przedtem przez kilka lat pracowałam na stanowisku merytorycznym w sądownictwie administracyjnym.

Oprócz studiów prawniczych ukończyłam też historię na Uniwersytecie Warszawskim. Podwójne wykształcenie daje szersze spojrzenie na wiele problemów.

Zajmuję się przede wszystkim sprawami cywilnymi (spadki, najem lokali, własność nieruchomości), rodzinnymi (rozwód, alimenty, podział majątku) i administracyjnymi (gospodarka nieruchomościami, sprawy dekretowe, reforma rolna, obywatelstwo polskie). Zdobywam szlify jako mediator w sprawach rodzinnych i cywilnych.

Działam także społecznie. Jako adwokat-wolontariusz Akademii Iuris konsultuję porady prawne udzielane przez studentów w studenckich biurach porad prawnych dla osób niezamożnych.

Wspieram Stowarzyszenie Watchdog Polska reprezentując je w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Specjalizacje

Prowadzę przede wszystkim sprawy dotyczące następujących dziedzin prawa.

  • prawo spadkowe:

nabycie i dział spadku, zachowek, wydziedziczenie

  • prawo nieruchomości:

własności nieruchomości, zasiedzenia uwłaszczenia, służebności, zniesienie współwłasności, uzgadniania treści ksiąg wieczystych

  • prawo administracyjne:

gospodarka nieruchomościami, dekret warszawski, reforma rolna, zagospodarowanie przestrzenne, wywłaszczenia, opłaty planistyczne i adiacenckie, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, obywatelstwo polskie

  • prawo lokalowe:

najm lokali, wstąpienie w stosunek najmu, eksmisje

  •  prawo rodzinne:

rozwód, podział majątku, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem

  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowych

Kancelaria obsługuje wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe w sprawach dotyczących: regulacji stanów prawnych nieruchomości, użytkowania wieczystego, egzekwowania zaległych opłat od mieszkańców, modyfikowania statutów Spółdzielni.

Mediacje

Każdy spór, przy odrobinie dobrej woli można rozstrzygnąć na drodze polubownej.
Jestem certyfikowanym mediatorem Polskiego Centrum Mediacji. Prowadzę mediacje rodzinne i cywilne.

Rozwód przyjazny dziecku

Z doświadczenia zawodowego wiem, jak wielkim przeżyciem jest dla dzieci rozwód rodziców.
Dzięki umiejętnościom negocjacyjnym i posiadanej wiedzy potrafię przeprowadzić postępowanie rozwodowe w taki sposób, aby odbyło się ono w sposób najmniej bolesny dla najmłodszych członków rodziny.

Ceny

Wycena usługi następuje po spotkaniu z klientem, zapoznaniu się ze sprawą i ocenie stopnia jej zawiłości.
W większości przypadków wynagrodzenie jest ryczałtowe. To daje klientowi pewność jaki będzie koszt prowadzenia sprawy.